IZMANTOSIM 2013.GADA VASARAS SAULGRIEŽU ENERĢIJAS!
Autore
Biruta Viktorija Komolova
21.06.2013.
Jauno enerģiju plūsmu spēks, kurš nāk uz Zemi, atrodas pastāvīgas pastiprināšanās procesā. Katra jauna diena ir enerģētiski spēcīgāka par vakardienu. Maināmies mēs, mainās apkārtējā izplatījuma enerģijas, attīstās pilnīgi viss, virzoties pa augšupejošo evolūcijas spirāli…

Faktiski mēs dzīvojam burvju notikumu un īstenošanās izplatījumos, ja esam sevi tam enerģētiski sagatavojuši.

Mēs dzīvojam Centrālās Saules enerģiju izplatījumos, kuras adaptētā veidā Zemei nodod mūsu Saule kā mūsu zvaigžņu sistēmas centrālā zvaigzne.
Saules cikliskais ritms gada ritumā sniedz mums pastāvīgu un nepārtrauktu aktivizāciju un pārveidojumu stāvokļa plūsmu. Mūs pavada pa dažādiem posmiem, veicot starpposmu atbrīvošanu un veco kodu nomaiņu.

Ziemas Saulgrieži uzdod startu jauniem notikumiem un pārveidojumiem. Nekas neatkārtojas. Jaunās enerģijas, vērtējot tās pēc iespēju jaudas, zīmīgi atšķiras ar īpašu rezultativitāti, dzīvu saturu, viss notiek pirmoreiz.

Pavasara Saulgrieži izlīdzina un sākotnēji līdzsvaro notikušās enerģētiskās izmaiņas, vienlaicīgi veicinot to savu nozīmi izsmēlušo dzīves notikumu, attiecību, visu sastāvdaļu noslēgšanu, no kurām jūs veidojat savu dzīvi. Faktiski mēs virzāmies Saules gada cikla garumā pa pieaugošiem posmiem, kuri cikla vidū ir uzņēmuši spēku, lai īstenotu savus plānus.
Līdz Vasaras Saulgriežiem enerģijas jūsu dzīves plānu realizēšanai jebkurā dzīves jomā ir uzkrājušas spēku, ir izveidota gatavība jauno dzīves notikumu noenkurošanai. Vai tieši jūs esat tam gatavi?!
Gada otrā puse sniedz mums iespējas aktīvām darbībām, lai mainītu mūsu dzīvi. Šī iespēja jau stāv pie jūsu durvīm! Vai jūs jau zināt, ko un kā darīsiet?!

Otrajā pusgadā mums palīdz īstenošanās enerģijas, un spēcīgas ir arī procesu noslēgšanas enerģijas. Rudens Saulgrieži līdzsvaro un harmonizē jūsu konkrēto darbību dzīves notikumu mainīšanas un pārveidošanas procesā, veicinot atbrīvošanos no novecojušā vai jau nevajadzīgā.

Procesus un priekšnoteikumus mūsu plānu realizēšanai otrajā pusgadā mēs sagatavojam pirmajā pusgadā, bet Saulgriežos iededzam tajos ugunīgās īstenošanās enerģijas.

Saulgrieži ir laiks, kad īstenojas burvestības, kuras atbalsta ne vien daudzās augstākās Dievišķās būtnes, bet arī pati Māte Zeme, dabas Gari, dabas spēki, stihijas un visas valstības, kuras eksistē uz zemes.

Šajā laikā no Dievišķajiem Debešiem viss tiek virzīts augšupejošās cilvēces atbalstīšanai, jo mēs esam jauno evolūcijas pārveidojumu centrālais vektors un enkurs.
Mūsu uzdevums ir organizēt jauno pasaules iekārtojumu Jaunajā civilizācijā.
Mūsu Dievišķā valdīšana uz Zemes ir ne tikai Dievišķais statuss un tituls. Visupirms tas uzliek mums nopietnas saistības rūpēties par Zemi, dabas pasaulēm un stihijām, par visu esošo uz Zemes. Hierarhiskā Dievišķās valdīšanas pakāpe nav vieta, kur baudīt bezdarbību un izrīkot citus, tas ir augstums, no kura rūpējas par citiem. Šādas rūpes netiek uztvertas kā apgrūtinājums, tas ir dabisks garīgs Dievišķās valdīšanas stāvoklis.

Mūsu Skolas praksēs, ko arī iesaku darīt jums, jebkuru enerģētisko pārveidojumu procesos dabiskā veidā iekļauta vienā veselumā apvienota visu iemiesojumu pieredze kopš zemes radīšanas brīža. Tas veido pamatu dziļam un vispusīgam darbam, jo visam, kas pašreiz atrodas mūsu dzīvē kā konkrēti notikumi un attiecības, saknes ir meklējamas mūsu iepriekšējā evolūcijā, daudzajos iemiesojumos dažādās kultūrās, rasēs, civilizācijās. Tāpēc visas apvienotās pieredzes kā vienotas enerģētiskās struktūras izjūta, ļauj veikt dziļu enerģētisko atbrīvošanu, kura nonāk līdz notikumu vai smagu savstarpējo attiecību sākotnējam cēlonim. Jo ir taču sākotnējais notikums, kurš atstāja mūsu enerģētikā pirmos smago stāvokļu kodus. Atbrīvošanās procesam vai to nolīdzināšana līdz nullei jānotiek šajos sākotnējos stāvokļos.

Jaunajā civilizācijā kompleksais vadības centrs ir sirds izplatījums.

Tā ir transcendentālās izejas zona uz Dievišķo spēku enerģijām to pirmatnējā skaistumā un tīrībā, Mīlestībā un patiesumā. Tas ir izplatījums, kurā dabiskā veidā mēs esam savienoti ar Pirmsavotu. Šajā izplatījumā nocentrētas un noenkurotas visas mūsu strukturālās enerģētiskās konstrukcijas, tas ir centrs, kurā fiksējas mūsu Patiesā Dievišķā būtība – dzīvā enerģētika, mūsu Dievišķās Pirmatnējas Dabas kvintesence, kurā uzglabājas saikne ar Pirmsavotu, zināšanas un visu savstarpējo saistību sapratne.

Tāpēc ir būtiski, sākot darbu ar praksēm, pierast apzināties un rīkoties, vadoties pēc Sirds centra impulsa.
Mēs pastāvīgi atrodamies mūsu Saules – Dievišķās būtnes un dzīvās zvaigznes, enerģētiskajos apskāvienos, kura ne tikai nodrošina dzīves attīstību uz zemes, bet ir arī jauno procesu komandcentrs. Pašreiz Saule kopā ar Dievišķajiem spēkiem līdzdarbojas visās aktivācijās un pārveidojumos, kā arī neredzami ietekmē ikdienas dzīves procesus. Bez Saules līdzdarbošanās mēs nevaram izvērst Apziņas, DNS, savu Daudzdimensiju augšupejošo Es pārveidošanās bezgalību, mainīt sava fiziskā ķermeņa dabu, veikt enerģētisko formu pārveidošanos.
Daudzdimensionalitāti un sinhronizāciju, savstarpējo saistību ar evolūcijas vispārējiem procesiem Visu Kosmisko sfēru izplatījumos, nodrošināšanu ar nepieciešamajiem resursiem mums organizē daudzdimensionālā kvantu Laika jaunā enerģija – Visuapteverošais Laiks. Tas ir Mūžīgais Vienmēr un Visur, kurš eksistē pasaulēs, kurās evolucionē civilizācijas ar materiālām dzīves formām.
Laiks ir īpaša, spēcīga enerģija. Tas nav lineārais jēdziens “Pagātne, tagadne, nākotne”. Mēs vēl tikai nonākam pie pilnīgi citādas Laika enerģijas izpratnes – Visuptverošais Laiks, kurš ir mūsu Pirmatnējās Dabas daļa, mūsu hologrammas daļa, DNS daļa. Mēs nekādā veidā nevar būt bez laika enerģijas.

Taču vecā, ierobežotā lineārā laika izpratne maldina daudzus, sakot, ka mēs varam apieties bez šīs enerģijas. Bez laika enerģijas mēs uz zemes fiziski nenodzīvosim ne mirkli! Mani vēl joprojām nebeidz izbrīnīt aizejošā laikmeta traktējuma izmantošana jaunajās realitātēs, par dienu BEZ Laika! Tas nav domāts Zemei un materiālajai pasaulei! Ja tāda vēlme parādās, tas nozīmē, ka vēl nav jaunā laika enerģijas, bet vēl pastāv lineārā struktūra, kura turēja mūs īpašā ilūzijā par laika līnijas eksistenci. Tajos laikos, lai mūs nedaudz atrautu no lineārās laika izpratnes, mums tika piedāvāta diena (jūlijā) jaunajā laika formā. Taču lineārā nostādne traktēja šo informāciju kā dienu Bez laika. Un, nenoslogojot sevi ar patiesuma meklējumiem, cilvēki uzticoties izmet no savas dzīves dienu (ķermenis neeksistē bez enerģijas!), apzināti fiksējot savu izkrišanu no dzīves plūsmas enerģijas.

Gaisma-izplatījums-laiks ir vienots komplekss enerģētiskais stāvoklis.
Mēs nevaram uz Zemes nodzīvot ne mirkli, esot izmesti no šīs pamata enerģētiskās vides. Jo tajā ir viss, kas uztur dzīvi un virzību evolūcijas matricās. Ir pienācis laiks pāriet no koncentrēšanās vienā punktā “Šeit un Tagad”, kura pastāvēja trīsdimensiju pasaulē, kad mums bija ierobežoti resursi un uzlikti attīstības rāmji Saules sistēmas robežās, uz daudzdimensiju stāvokli “Vienmēr un Visur”.

Tagad mums ir jāizjūt un jāizmanto neierobežotā iespēja un savstarpējā saikņu jauda Mūžīgajā Vienmēr un Visur. Visuaptverošais laiks ieved mūs šajā izplatījumu kopumā ar visu pastāvošo/esošo. Gaismas-izplatījuma-laika enerģijās mēs varam attīstīt savu apzināto spēju just savu bezgalību un daudzdimensionalitāti, iepazīt sevi dzīvojam ar citām sava vienotuma daļām dažādās pasaulēs, zvaigžņu sistēmās, galaktikās un visumos.

Es atrunāju tikai atsevišķus bāzes stāvokļus.
Daudz praktisku materiālu jau ir sniegts brīvās piekļuves vebināru ciklā, dzīvajās aktivizācijās, publikācijās un rakstos, saturošos atslēgas pārveidošanās procesiem. Pārveidošanās un transformācijas jautājumu praktiskajai pusei ir veltītas grāmatas, kurās ir sniegtas metodikas un prakses patstāvīgajam darbam (skat. www.pervoistok.lv). Tas ir milzīgs metožu un instrumentu klāsts dziļam, plānveida darbam. Es tagad to neuzskaitīšu. Tas, kurš meklē, atradīs un spēs izmantot.
Turpinājumā sniegšu dažus ieteikumus praktiskajam darbam šajā enerģētiski īpaši spēcīgajā laikā – Vasaras Saulgriežos.
Manā skatījumā viena no svarīgākajām mūsu dzīves sfērām ir mūsu mājas, ģimene, viss ģimenes interešu ritējums, komfortabla personisko interešu vienotība ar ģimenes loka vērtībām. No ģimenes pavarda siltuma un mājīguma, mūsu ģimenes pastāvīga atbalsta mēs izejam ārējā pasaulē risināt dažādus jautājumus. Ja mājas un ģimenes vide ir mierpilna, piepildīta ar savstarpējām rūpēm, mīlestību un cieņu, mūsu iekšējais izplatījums ir stabils un uztur mūs stabilā pozitīvā stāvoklī vienmēr. Šis pozitīvisms piesaista citus pozitīvus stāvokļus, kad mēs risinām savus profesionālos jautājumus, sarunājoties par dažādām tēmām ar citiem cilvēkiem, risinot sociālos un finanšu jautājumus, nodrošinot personīgās un ģimenes vajadzības.

Brīvdienas var pavadīt vieglā, graciozā enerģētiskajā darbā, kurš izpaudīsies vienkāršā sarunā ar Dievišķajiem spēkiem, tādā, kā jūs sarunājaties ar tuviem draugiem, apspriežot ar viņiem svarīgo, kas jau vairs nav vajadzīgs, kā arī to, ko vēlaties organizēt dažādajās dzīves jomās.

Tā nav dziļa sevis apvainošana un trūkumu meklēšana, lai tā ir mierīga, neitrāla visa nokalpojušā konstatācija, sajūtiet prieku par aizejošo nevajadzīgo enerģētiku un attiecīgajiem kodiem…

Vienlaicīgi palūdziet palīdzību izveidot labvēlīgu vidi, izsakot pilnīgi konkrētu pozīciju dažādu dzīves sfēru organizēšanai.

Aspekti, kuri visbiežāk izpaužas mūsu ģimenes dzīvē.

Tālāk izklāstīto pilnībā var attiecināt uz jebkuru dzīves sfēru un izmantot darbā.

Pārskatiet personības īpašības un rakstura iezīmes, kuras izpaužas jūsos, sazinoties ar cilvēkiem vai izvēloties reakciju uz situāciju vai saskarsmi, kas vairs nav vajadzīgs, un kādas īpašības jūsos ir jāatver…

Kāda ģimenes struktūra jūs jau apgrūtina, kā jūs esat gatavi mainīt sevi šajā vidē, lai neitralizētu nevēlamos kodus savā enerģētikā, kuri veido šādas situācijas ģimenes dzīvē? Kā jūs radīsiet mieru ģimenē un mājīgumu mājās?
Kas ir nepieciešams ģimenes labklājības līmeņa izmainīšanai?
Pieļauju, ka, ja jūsu dzīvē ģimenes dzīves jomā un arī citās dzīves jomās viss vēl nav tā, kā sapņojat, tātad jūs vēl notur vecās enerģētikas atbalsis, kurā realitāte veidojās uz bailēm, cīņu, pretošanos un nodalīšanu.

Neslēpiet neko no sevis, tieši pretēji, esiet uzmanīgi veidojot frāzes, formulējot savas domas. Tas viss veido jūsu dzīvi un notur to tādā veidā, kāds jums pašlaik ir. Nenodarbojieties ar pašapmānu, lai mākslīgi radītu ērtu attaisnojumu acīm netīkamai situācijai vai darbībai. Ar tādu pieeju reāli nekas jūsu dzīvē nemainīsies. Tādējādi jūs atbildības enerģijas par jūsu pozīcijām, rīcību vai bezdarbību novelsiet uz citiem cilvēkiem, apstākļiem vai Dievišķo līmeni.

Veltiet šīs dienas tam, lai noslēgtu trīsdimensiju dzīves programmas, dualitātes laikmetu, visu to, kas nodrošināja notikumu un āriešu rases enerģiju ritējumu, pieredzes izzināšanu un mācīšanos izšķirt un izvēlēties patieso.

Priekš mums ir organizēta un pastāvīgi ap mums eksistē brīnišķīga Dievišķā komanda sadarbībai dažādās pārveidošanās praksēs. Dzīvās aktivācijas kontaktu izveidošanai ir atrodamas vairumā mūsu interneta mājas lapā.

Tas nav nejauši, ka daudzu tautu tradīcijās Vasaras Saulgriežos skan Mīlestības, savas laulātās pusītes meklēšanas un atrašanas tēma, prieks par saskarsmi ar bērniem, dabu, saikni ar visām dabas stihijām un Zemes pasaulēm, Jaunajām debešu sfērām.

Mūsu ģimenes programmas, jebkuras dzīves apstākļu izmainīšanas programmas bez Zemes enerģiju un visu tās Glabātāju atbalsta veidosies ar lielām grūtībām.

Kopš maija beigām uz Zemes jau notiek un vēl turpināsies gandrīz līdz jūlija beigām daudzpusīgi enerģētiskie procesi, kuri saistīti ar Vasaras Saulgriežiem. Enerģētiskās plūsmas, kuras sevī nes Jauno Dievišķo nodomu, ietekmē pilnīgi visu, gan materiālo, gan nemateriālo. Līdzīgs tik spēcīgu enerģiju sūtījums augšupejošās cilvēces vēlamo nodomu materializēšanai vēl nav bijis. Jau sen ir pienācis laiks rīkoties.

Kā mēs izmantosim šīs fantastiskās jauno laiku iespējas?

Šodien es saņēmu no Kazaņas vēstuli, kurā bija divas lieliskas frāzes, gluži kā atslēgas jaunās dzīves veidošanai: “Tiklīdz atmetīsi šaubas, viss sāks notikt”. Cik lielā mērā jūs esat pārliecināti par savu spēju un talantu spēku, Dievišķo Vecāku dāsnumu pret visiem bērniem bez izņēmuma, vispusīgu mūsu ieceru uzsākšanas atbalstu? Ja jūs šaubāties, baidāties atlaist veco dzīves veidu, Dievišķais līmenis nevar sniegt jums atbalstu. Jūsos vēl nav pārliecības un uzticēšanās, jūs sevī turat noslēptas baiļu, šaubu, pretenziju un apkārtējās pasaules vainošanas un tamlīdzīgu stāvokļu vecās atbalsis. Dievišķie spēki gaida jūsu apzināšanos un lēmuma pieņemšanu, ka jūs esat gatavi atlaist veco, un kā jūs rīkosieties turpmāk. Un tad uz visiem procesiem skan Dievišķais “JĀ”!

Otrā frāze skanēja: “Mums jāatbrauc jau sagatavotiem” (runa ir par dalību Saulgriežu aktivācijās mūsu Skolas vasaras mācību centrā). Uz šo enerģiju maksimuma punktu tiešām ir vērts atbraukt gataviem, tādiem, kuriem ir  skaidrība par savām dzīves sfērām. Lai arī cik ieteikumu mēs publicētu dažādās publikācijās un metodikās, tas nav pietiekami, lai jūsu dzīve kļūtu citādāka. Tieši personīgais jūsu dzīves redzējums ir pats svarīgākais! Kurš gan cits, ja ne jūs, zinās, kādu jūs redzat jūsu jauno dzīvi jaunajā attīstības un augšupejas lokā?! Rezultāti ir atkarīgi no mūsu gatavības.
Iespējams, ka daudziem būs jāpārskata dažādas situācijas un savstarpējās attiecības, veicot trīspusējās piedošanas prakses, parādu un saistību savstarpējās ieskaitīšanas prakses…
Jāpārskata savi uzskati par apkārtējo pasauli un cilvēkiem, stereotipi, standarti un aizgājušā laikmeta pārliecība… Tas notiek kā apziņas apgabalu nomaiņa. Ja jūsos vēl joprojām pastāv upura apziņa vai nelaimīgas ģimenes dzīves apziņa, maz ticams, ka bez dziļas savu dzīves pozīciju pārskatīšanas jūs izmainīsiet dzīves realitātes.

Paskatieties, vai viss jūs apmierina jūsu profesionālajā darbībā un biznesā?

Vai ir vēl jāatgādina, ka šis ir ideāls laiks darbam ar veselības programmām, jo pašreiz dabas stihiju un Garu spēks un enerģijas ir ļoti spēcīgas, un mēs sastāvam no zemes enerģijām un valstībām, tāpēc spēki, kuri vada dabas un valstību procesus, iedarbojas arī uz mums.

Uguns stihija palīdzēs jums atmodināt jaunu apziņas vilni, vienlaicīgi izpludinot robežas un ilūzijas, kuras slēpj no jums patiesību… Viņa palīdzēs organizēt ideālus apmaiņas un attīrīšanas procesus jūsu ķermenī…
Ūdens kā šķidrs enerģētiskais kristāls mūsu ķermenī izskalo vecās nevajadzīgās enerģijas un piesātina ar tīru kristālisku Ūdens enerģijas stihiju, attīra un regulē, līdzsvaro visu šķidro vidi organismā, vadot veselības veidošanas programmas. Jo Vasaras Saulgriežos ir Dzīvais ūdens, kurš veido jaunu veselību. (Ziemas Saulgriežos ir Nedzīvais ūdens, kurš sagrauj iekaisuma procesus, kā arī attīra organismu, sadala daļās hronisko stāvokļu kodus.)

Gaiss burtiski ventilē mūsu enerģētiku, caur elpošanas orgāniem novada ķermenī apkārt zemei pastāvošo izplatījumu dzīvīguma enerģijas, jo mēs burtiski ieelpojam dažādus konkrēto enerģiju veidus… Un cik lieliski ir ieelpot Gaisa enerģijas tīrā vietā!

Zeme, zemes velve veido mūsu molekulāro ķermeni. Tie ir Mendeļejeva tabulas elementi un arī jaunie elementi, kuri tagad veidojas uz planētas un kuriem ne vienmēr ir materiāla forma. Zemes stihija organizē visus ķīmiskos un bioloģiskos procesus ķermenī. Tas ir jaunais būvniecības materiāls jaunajam ķermenim.
Par šo visu jūs varat sazināties tiešsaistē ar dabas Stihiju, Garu un spēku Glabātājiem, ar Gaiju…
Faktiski pēdējo trīs gadu laikā mūs visus intensīvi gatavoja jaunajiem laikiem un iespējām, ka daudziem viss, par ko rakstu, liksies kā bezgalīgs iepriekš teiktā atkārtojums…

Man patiešām ļoti gribas nodarboties ar jaunā laikmeta programmu un metodiku modelēšanu… Tomēr es redzu, ka daudz vēl mums ir jāpadara cilvēces vispārējai atmodināšanai, jo daudzi tikai sāk nonākt pie jaunās pasaules uztveres.

Tāpēc piedāvāju visiem tiem, kuri ir gatavi līdzdarboties, palīdzot visam esošajam, darīt to uz dziļi patiesas vienotības ar visu esošo vienotā veselumā enerģiju bāzes … Neatdalot sevi no pasaules…

Mēs visi esam savā starpā savienoti pa kolektīvo stāvokļu režģiem ar Zemi un visu, kas uz tās atrodas…

Pašreiz Vasaras Saulgriežu enerģētisko aktivāciju izplatījumos mums ir lieliska iespēja pasaulē ļoti daudz ko izmainīt! Un sākam visu no sevis! Mēs nevaram sniegt pasaulei to, kā nav mūsos pašos.

Un kā vienotuma daļa mēs NO SEVIS AIZVĀCAM VISU, KO VAIRS NEVĒLAMIES REDZĒT APKĀRTĒJĀ PASAULĒ!

Tas nozīmē, ka mēs aizvācam no sevis kara kodus, nomainot tos pret sadraudzības un labsirdības, rūpju un iejūtības kodiem, aizvācam nabadzības, manipulēšanas, varaskāres un apspiešanas, bērnu ekspluatēšanas, slimību un ciešanu ar to pirmatnējiem cēloņiem kodus, agresijas un pretošanās kodus, pilnīgi visu nepatīkamo, ko vēl redzam apkārtējās pasaules realitātēs! Nomainiet sevī visu nokalpojušo pret lieliskiem pacilātu stāvokļu kodiem, konkrētu darbību kodiem jauna dzīves iekārtojuma radīšanai. Būsim uzmanīgi savās domās, rīcības motivācijā…

Lai jaunā pasaule Vasaras Saulgriežos iemirdzas kristāliskas laimes un prieka, Mīlestības un sirsnības enerģijās. Mēs varam kļūt savu Dievišķo skolotāju cienīgi pārņēmēji Dievišķas civilizācijas veidošanai uz Zemes.
Lai īstenojas vēlamais!
Ar Mīlestību,
Biruta Viktorija Komolova,

Rīga, Latvija
“Pilnveidības Skola Pirmsavots”
www.pervoistok.lv